Vragen? Bel gratis 0800 - 1688 (ma t/m vr 09 - 17)

Algemene voorwaarden voor restaurants

Algemeen
Tafelreserveren.nl functioneert als een platform waar personen die uit eten willen gaan ('restaurantgast' of 'restaurantgasten') gebruik kunnen maken van de (tafel)reserveringsmogelijkheden die restaurants bieden op de website van Tafelreserveren.nl, bereikbaar op www.tafelreserveren.nl. Tafelreserveren.nl is niet betrokken bij de eventuele reserveringen / overeenkomsten tussen restaurantgasten en restaurants. Om die reden kan Tafelreserveren.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit of beschikbaarheid van de restaurants, de juistheid van de reserveringen, de bevoegdheid van restaurantgasten om een reservering te plaatsen of de bevoegdheid van restaurants om (tafel)reserveringsmogelijkheden te bieden.

Gebruik van de (inhoud van) de website van Tafelreserveren.nl
Tafelreserveren.nl prijst de (inhoud van de) website die bereikbaar is op tafelreserveren.nl (mogelijk informatie of ander materiaal van het restaurant bevattend) aan en kan derden toegang verschaffen tot dat materiaal om het hen mogelijk te maken uw reserveringsmogelijkheden aan te prijzen op hun websites, softwareapplicaties, e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten. Tafelreserveren.nl kan de informatie of andere materiaal van het restaurant technisch wijzigen zodat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of softwareapplicaties van derden.

Het is u niet toegestaan de website van Tafelreserveren.nl of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Tafelreserveren.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) van Tafelreserveren.nl op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) van Tafelreserveren.nl herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Prijzen en betalingen
Voor de plaatsing door een restaurantgast van een reservering is het restaurant een reserveringsbedrag van € 1,- excl. BTW (€ 1,21 incl. BTW) per couvert verschuldigd aan Tafelreserveren.nl indien de restaurantgast (al dan niet in gezelschap) gebruik maakt van de reservering, dat wil zeggen maaltijden of dranken nuttigt voor een minimumbedrag van ten minste € 10,- (incl. BTW) per couvert (het totaalbedrag gedeeld door het aantal couverts moet dus hoger zijn dan € 10,- (incl. BTW)).

Bij een "no-show" zijn derhalve geen kosten verschuldigd door het restaurant. Een dergelijke no-show dient binnen 7 dagen na de datum waarop no-show heeft plaatsgevonden te worden gemeld bij Tafelreserveren.nl via de website bereikbaar op Tafelreserveren.nl. Indien een dergelijke melding niet binnen de genoemde termijn ontvangen is door Tafelreserveren.nl, is het restaurant het reserveringsbedrag onverminderd verschuldigd aan Tafelreserveren.nl.

Indien het restaurant een no-show doorgeeft aan Tafelreserveren.nl en Tafelreserveren.nl op basis van door of namens haar uitgevoerd onderzoek naar de juistheid van deze no-show, door middel van navraag bij de betreffende restaurantgast op de bij Tafelreserveren.nl bekende gegevens van de betreffende restaurantgast, tot de conclusie komt dat de restaurantgast gebruik gemaakt heeft van zijn reservering, is het restaurant een reserveringsbedrag van € 6,- excl. BTW (€ 7,26 incl. BTW) per couvert verschuldigd aan Tafelreserveren.nl.

Facturering geschiedt elektronisch door middel van toezending van een elektronische factuur naar het restaurant op het door het restaurant aangegeven e-mailadres. Betaling dient te zijn ontvangen door Tafelreserveren.nl binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle op de website van Tafelreserveren.nl en in deze Plaatsingsvoorwaarden voor restaurants vermelde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is Tafelreserveren.nl gerechtigd de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Deze rente is het restaurant door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zonder dat Tafelreserveren.nl tot aanmaning of ingebrekestelling hoeft over te gaan.

Indien Tafelreserveren.nl genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen juridische bijstand in te roepen, zullen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarvoor door het restaurant aan Tafelreserveren.nl zonder enig recht op matiging of opschorting worden vergoed.

Handelen in strijd met de Plaatsingsvoorwaarden voor restaurants
Tafelreserveren.nl heeft het recht om een restaurant uit te sluiten van elk gebruik van de site indien een restaurant (of enige met dat restaurant verbonden persoon of entiteit) op enige wijze naar de mening van Tafelreserveren.nl in strijd handelt met de Plaatsingsvoorwaarden voor restaurants; in dergelijke gevallen heeft Tafelreserveren.nl bovendien het recht om rechtsmaatregelen tegen restaurants te nemen en schadevergoeding te eisen van de betreffende restaurants.

Tafelreserveren.nl kan de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

  • schorsing of verwijdering van (de informatie en ander materiaal van en reserveringsmogelijkheden bij) het restaurant;
  • verstrekking van (persoons)gegevens aan derden (zoals justitie en rechthebbenden).

Voorbeelden van overtredingen van de Plaatsingsvoorwaarden voor restaurants zijn:

  • het plaatsen van onjuiste of misleidende informatie op de websites van Tafelreserveren.nl;
  • het plaatsen van commerciële boodschappen of reclame op de websites van Tafelreserveren.nl;
  • het zich ten onrechte uitgeven voor een vertegenwoordiger van een restaurant;
  • handelen in strijd met andermans intellectuele eigendomsrechten.

Intellectuele eigendomsrechten
Het plaatsen of gebruiken van teksten, foto's of ander materiaal waarop het auteursrecht, portretrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van een ander dan degene die de teksten, foto's of ander materiaal plaatst rust is niet toegestaan.

Toegankelijkheid
De diensten van Tafelreserveren.nl zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten voor of namens een restaurant kunnen sluiten.

Geschillen
Tafelreserveren.nl probeert restaurantgasten en restaurants tot elkaar te brengen. Tafelreserveren.nl is echter nooit partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen restaurantgast en restaurant door gebruikmaking van de website of anderszins. Als een restaurant een geschil heeft met een of meer restaurantgasten of met een ander restaurant, dient het restaurant dit zelf op te lossen. Het restaurant vrijwaart Tafelreserveren.nl (en haar personeel, bestuurders en door Tafelreserveren.nl ingeschakelde derden) van vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdend met dergelijke geschillen.