Vragen? Bel gratis 0800 - 1688 (ma t/m vr 09 - 17)

Algemene voorwaarden voor gebruikers

Welkom bij www.tafelreserveren.nl ("Tafelreserveren.nl"). Door het bezoeken en gebruik te maken van de diensten op de website van Tafelreserveren.nl gaat u akkoord met de hierna volgende gebruiksvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden").

Voordat u lid wordt, moet u alle bepalingen en voorwaarden die in deze Gebruikersvoorwaarden en het Privacybeleid staan of waarnaar verwezen wordt in deze Gebruikersvoorwaarden of het Privacybeleid, lezen en aanvaarden. Als u niet akkoord gaat met de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden, ons Privacybeleid, of specifieke bepalingen of voorwaarden daarin, kunt u onze website(s) en diensten niet gebruiken.
Onze diensten zijn voorbehouden aan personen die juridisch bekwaam zijn om bindende overeenkomsten te sluiten. Onze diensten zijn niet toegankelijk voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar) of voor personen van wie het lidmaatschap tijdelijk dan wel definitief is geschorst. Als minderjarige mag je de diensten alleen gebruiken onder toezicht van je ouders of wettige begeleider. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, mag u onze services niet gebruiken. Uw lidmaatschap (inclusief uw gebruikersprofiel en feedback) is niet overdraagbaar, in welke vorm dan ook. Als u zich inschrijft als bedrijf, verklaart u dat u geautoriseerd bent om de rechtspersoon te binden aan deze Gebruikersvoorwaarden.
Wij hebben te allen tijde het recht ons dienstenpakket - zonder enig recht of aanspraak uwerzijds - te wijzigen.

Om uw inschrijving te voltooien moet u een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. U bent verantwoordelijk voor alle handelingen met uw gebruikersnaam en wachtwoord en u mag de website(s) alleen gebruiken met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord. U moet alle veiligheidsmaatregelen nemen om uw wachtwoord beschermd te houden en u mag dit niet kenbaar maken aan een ander persoon. U mag ook niet toestaan dat iemand anders, direct of indirect, uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt.

Indien u gebruik maakt van onze website(s) en/of diensten, zult u zich in ieder geval onthouden van:

  • handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met ons beleid zoals verwoord in deze Gebruiksvoorwaarden of ons Privacybeleid;
  • virussen of andere technologie verspreiden die Tafelreserveren.nl of de belangen of het eigendom van gebruikers van Tafelreserveren.nl kunnen schaden;
  • de infrastructuur van Tafelreserveren.nl onredelijk belasten of de goede werking van Tafelreserveren.nl verstoren;
  • enige inhoud of gegevens (van derden) kopiëren, bewerken of verspreiden.

Indien wij aanwijzingen ontvangen van derden of om andere redenen van mening zijn dat bepaalde gebruikers problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de letter of de geest van ons beleid zoals verwoord in deze Gebruiksvoorwaarden, dan kunnen wij - indien wij daartoe aanleiding zien - zonder nadere aankondiging maatregelen treffen, waaronder doch niet beperkt tot de hieronder genoemde maatregelen:

  • Wij kunnen onze dienst beperken of beëindigen;
  • Wij kunnen technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van Tafelreserveren.nl te weren en/of uw lidmaatschap te beëindigen, zonder enig aanspraak/recht op compensatie, vergoeding, etc.;
  • Om Tafelreserveren.nl en de gebruikers van Tafelreserveren.nl te beschermen, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken, zoals uitgelegd in ons Privacybeleid;
  • Wij kunnen uw persoonsgegevens aan bepaalde derden (zoals politie, justitie en rechthebbenden) verstrekken, uiteraard binnen de grenzen van hetgeen de wet ons toestaat en zoals uitgelegd in ons Privacybeleid.

Ongeacht of wij al dan niet besluiten om een gebruiker van Tafelreserveren.nl te weren en/of uw lidmaatschap te beëindigen, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van Tafelreserveren.nl door gebruikers.

Tafelreserveren.nl bevat gegevens van ons, van u en van andere gebruikers (waaronder restaurants). U gaat ermee akkoord auteursrechten, handelsnamen en/of andere rechten van intellectuele eigendom van ons en/of andere gebruikers niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden. Het is u niet toegestaan de website van Tafelreserveren.nl of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Tafelreserveren.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Door gebruik te maken van Tafelreserveren.nl gaat u akkoord met het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van uw (persoonlijke) gegevens, zoals verder beschreven in ons Privacybeleid. Tevens gaat u akkoord met het ontvangen van marketing materiaal van ons, tenzij u ons meldt dat u zulke berichten liever niet wilt ontvangen.

U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien het meeste van het materiaal op Tafelreserveren.nl afkomstig is van derden, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van Tafelreserveren.nl. Indien wij ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid jegens u of derden beperkt tot maximaal 100 euro (zegge: honderd euro).

Tafelreserveren.nl probeert restaurants en gebruikers tot elkaar te brengen. Tafelreserveren.nl is echter nooit partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen restaurant en gebruiker door gebruikmaking van de website. Als u een geschil hebt met één of meerdere restaurants en/of gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Tafelreserveren.nl (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Klachten over de dienstverlening van Tafelreserveren.nl kunt u indienen door middel van het klachtenformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Tafelreserveren.nl zal ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zal Tafelreserveren.nl u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Deze voorwaarden vermeld op Tafelreserveren.nl vormen alle voorwaarden die gelden tussen Tafelreserveren.nl en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. Deze Gebruikersvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Indien wij een bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden niet afdwingen, dan impliceert dit niet dat we afstand doen van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een van deze Gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige Gebruiksvoorwaarden onverlet. Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van rechtswege en naar eigen goeddunken overdragen door middel van de onderstaande kennisgeving. Uitgezonderd kennisgevingen inzake illegaal of inbreukmakend materiaal moeten uw berichten aan ons per aangetekende post worden gericht aan Tafelreserveren.nl, Herestraat 113, 9711 LG Groningen. Kennisgevingen aan u zullen worden gestuurd naar het door u opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen vijf dagen na de datum van verzending. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, welke wijzigingen of op het moment dat u een (nieuwe) reservering plaatst of binnen dertig dagen van kracht worden, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaatsvindt. Enige andere wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden zal uitsluitend van kracht worden indien schriftelijk gedaan en ondertekend door de gebruikers en door ons. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met Tafelreserveren.nl via info@tafelreserveren.nl.

Tafelreserveren.nl is een initiatief van Tafelreserveren.nl, Herestraat 113, 9711 LG Groningen. Tafelreserveren.nl is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 51251868.